Alex Zherdev

@alexzherdev

Recent activity
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/react-router-util# 9
1 day ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for avajs/eslint-plugin-ava# 121
5 days ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/eslint-plugin-unicorn# 142
5 days ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/eslint-plugin-unicorn# 121
3 months ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/ow# 139
4 months ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/add-module-exports-webpack-plugin# 2
5 months ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/file-type# 133
5 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ ow# 139
5 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ eslint-plugin-unicorn# 121
5 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ file-type# 133
5 months ago
alexzherdev submitted an output to  avajs/ eslint-plugin-ava# 121
5 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ react-router-util# 9
6 months ago
alexzherdev was rewarded by sindresorhus for sindresorhus/eslint-plugin-unicorn# 156
8 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ eslint-plugin-unicorn# 142
8 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ eslint-plugin-unicorn# 122
8 months ago
alexzherdev submitted an output to  sindresorhus/ eslint-plugin-unicorn# 156
8 months ago